Genome optimization via virtual simulation to accelerate maize hybrid breeding

Publication
Briefings in Bioinformatics
Qian Cheng
Qian Cheng
Postdoctoral Associates
Feng Xu
Feng Xu
Postdoctoral Associates