Genome optimization for improvement of maize breeding

Publication
Theor Appl Genet
Shuqin Jiang
Shuqin Jiang
Postdoctoral Associates
Qian Cheng
Qian Cheng
Postdoctoral Associates
Jun Yan
Jun Yan
Associate Professor
Ran Fu
Ran Fu
PhD. Student