Genome optimization for improvement of maize breeding

Publication
Theor Appl Genet
Shuqin Jiang
Shuqin Jiang
Postdoctoral Associates
Qian Cheng
Qian Cheng
PhD. Student
Jun Yan
Jun Yan
Postdoctoral Associates
Ran Fu
Ran Fu
PhD. Student