The genetic mechanism of heterosis utilization in maize improvement

Publication
Genome Biol
Shuqin Jiang
Shuqin Jiang
Postdoctoral Associates
Qian Cheng
Qian Cheng
Postdoctoral Associates
Jun Yan
Jun Yan
Associate Professor