LightGBM: accelerated genomically designed crop breeding through ensemble learning

Publication
Genome Biol
Jun Yan
Jun Yan
Associate Professor
Yuetong Xu
Yuetong Xu
PhD. Student
Qian Cheng
Qian Cheng
Postdoctoral Associates
Shuqin Jiang
Shuqin Jiang
Postdoctoral Associates